Audi MediaCenter

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu AUDI MEDIA CENTER

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Audi Media Center dostępnego po adresem www.audi-mediacenter.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Jednym z warunków korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej
– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Dane osobowe
– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
1.3. Newsletter
– Usługa świadczona środkami komunikacji elektronicznej i / lub telefonicznej polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji dotyczących marki Audi i związanych z nią produktów, w tym informacji mogących stanowić informacje handlowe i marketingowe, a także zaproszeń na wydarzenia związane z marką Audi.
1.4. Regulamin
– niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Audi Media Center. Regulamin jest dostępny pod adresem www.audi-mediacenter.pl.
1.5. Serwis
– serwis internetowy Audi Media Center należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.audi-mediacenter.pl.
1.6. System teleinformatyczny
– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
1.7. Środki komunikacji elektronicznej
– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.8. Umowa
– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
1.9. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
1.10. Konto
– utworzone po Rejestracji indywidualne konto Usługobiorcy, za pomocą którego korzysta z treści i Usług Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
1.11. Rejestracja
- czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Usługobiorcy Konta.
1.12. Formularz rejestracyjny
- formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu założenia Konta dostępny pod adresem www.audi-mediacenter.pl.
1.13. Usługi
– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu w tym: założenie Konta, logowanie, obsługa Konta, udostępnianie i umożliwianie pobierania treści i materiałów prasowych dotyczących marki Audi i związanych z nią produktów oraz subskrypcja Newslettera.
1.14. Usługobiorca
– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji albo działająca na zlecenie redakcji (freelancer), korzystająca z Serwisu.
1.15. Usługodawca
– Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON: 301062169, posiadająca kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN.
1.16. UŚUDE
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2.1.2. zasady korzystania z Serwisu.
2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. W przypadku korzystania z Serwisu bez Rejestracji, Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
2.3. Serwis zawiera materiały prasowe, związane z marką Audi i jej produktami, które są udostępniane Usługobiorcom. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie poglądowy, prasowy i publicystyczny i nie mogą zastępować rzetelnej wiedzy technicznej. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych zakładach dealerskich lub autoryzowanych zakładach serwisowych marki Audi.
2.4. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów marki Audi. Zakup wszelkich produktów marki Audi może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.
2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w zakresie działalności Serwisu zostaną ogłoszone przez Usługodawcę. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Usługobiorców.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet,
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies.
3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
3.4. Zawartość stron Serwisu jest prawnie chroniona.
3.5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
4.3. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji, która jest konieczna dla założenia Konta.
4.4. Rejestracja jest dokonywana poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz takie, które są opcjonalne.
4.5. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego, Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail z nadanym przez Usługodawcę loginem (identyfikatorem). Następnie Usługodawca w terminie 3 dni roboczych weryfikuje dane i aktywuje Konto. Usługobiorca otrzymuje wiadomość o aktywacji Konta z nadanym przez Usługodawcę hasłem do Konta.
4.6. Jeśli w ramach weryfikacji Usługobiorcy, Usługobiorca stwierdzi, że zadeklarowany przez Usługobiorcę cel korzystania z Serwisu jest sprzeczny z polityką Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Usługodawca nie aktywuje Konta danego Usługobiorcy.
4.7. Dane Usługobiorcy pozwalające na logowanie się do Konta mają charakter poufny.
4.8. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się danymi do logowania Usługobiorcy przez osoby trzecie.
4.9. Serwis zawiera materiały prasowe, związane z marką Audi i jej produktami, które są udostępniane Usługobiorcom.
4.10. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
4.11.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi polegające na udostępnianiu i umożliwianiu pobierania treści i materiałów prasowych dotyczących marki Audi i związanych z nią produktów, takich jak: materiały informacyjne i promocyjne, filmy, zdjęcia, materiały tekstowe i graficzne,
4.11.2. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy dla zarejestrowanych Usługobiorców Usługi polegające na udostępnianiu i umożliwianiu pobierania treści i materiałów prasowych dotyczących marki Audi i związanych z nią produktów, takich jak archiwalne materiały informacyjne i promocyjne, filmy, zdjęcia, materiały tekstowe i graficzne oraz dane techniczne pojazdów w procesie homologacji,
4.11.2. możliwość subskrypcji Newslettera.
4.12. Dla celów świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy zakres danych osobowych zarejestrowanego Usługobiorcy przetwarzanych przez Usługodawcę jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Wyżej wymienione dane są niezbędne do utworzenia i korzystania z Konta, obsługi Konta, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, obsługi zapytań Usługobiorcy w związku z korzystaniem z Konta.
4.13 W ramach Rejestracji wymagane jest ponadto podanie następujących danych: numer telefonu, adres korespondencyjny, rodzaj i nazwa medium, dział. Z uwagi na fakt kierowania Usług wyłącznie do podmiotów z branży medialnej (Usługobiorców), Usługodawca zgodnie z pkt 4.5 – 4.6 zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Usługobiorcy i celu korzystania z Serwisu poprzez kontakt telefoniczny z wykorzystaniem powyższych danych oraz danych podanych w pkt 4.12.
4.14. W celu zamówienia Newslettera niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, ponieważ dystrybucja Newslettera odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesłaniu wiadomości e-mail wraz z Newsletterem w formie załącznika lub pod linkiem zawartym w takiej wiadomości. Treść Newslettera może być komunikowania w całości / części telefonicznie, stąd też Usługobiorca powinien podać również swój numer telefonu. Dodatkowo, ponieważ Newsletter jest dostosowane do kategorii preferowanych przez Usługobiorcę rodzajów wiadomości, Usługodawca podczas dokonywania zamówienia Newslettera powinien wybrać interesujące go rodzaje wiadomości. Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej Usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na kierowanie do niego Newslettera.
4.15. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Udzielona przez Usługobiorcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.
4.16. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
4.16.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
4.16.2. nie naruszają one praw osób trzecich,
4.16.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
4.16.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4.16.5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną w momencie zakładania Konta.
4.17. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
5.2.2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
5.4 Korzystając z Serwisu Usługobiorca powinien w szczególności:
5.4.1. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
5.4.2. powstrzymać się od jakichkolwiek działań uciążliwych i naruszających prawa innych Usługobiorców.
5.5. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom.
5.6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność, dostępność, nieprzerwane działanie Serwisu oraz skutki wywołane przez nieprawidłowe działanie.
6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego postanowienia Regulaminu.
6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
6.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.9. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi, Usługodawca określa poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
7.2. Usługodawca w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu realizacji Usług wskazanych w punktach 4.11.1. - 4.11.3., a w przypadku Newslettera dodatkowo za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów. Weryfikacja tożsamości Usługobiorcy i deklarowanego celu korzystania z Serwisu oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi oraz wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywają się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.
7.3. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
7.3.1. założenie i obsługa Konta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
7.3.2. zamówienie Newslettera: adres poczty elektronicznej i numer telefonu Usługobiorcy.
7.4. Z uwagi na fakt kierowania Usług wyłącznie do podmiotów z branży medialnej (Usługobiorców), w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (Usługodawcy) wyrażającego się w prawie weryfikacji tożsamości Usługobiorcy i deklarowanego celu korzystania z Serwisu poprzez kontakt telefoniczny w celu zapobieganiu nadużyciom administrator (Usługodawca) przetwarza następujący zakres Danych osobowych: numer telefonu, adres korespondencyjny, rodzaj i nazwa medium, dział.
7.5. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
7.6. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
7.7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7.8. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy agencji PR – In Touch Kamila Górczyńska-Żyżkowska z siedzibą w Poznaniu w celu zapewnienia obsługi technicznej Serwisu oraz w celu zapewnienia obsługi technicznej wysyłki Newslettera.
7.9. Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością spółki Web&Art sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy agencją PR – In Touch Kamila Górczyńska-Żyżkowska a Usługodawcą.
7.10. Podanie Danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja subskrypcji Newslettera możliwa jest po dobrowolnym Podaniu Danych i wyrażeniu zgody. Udzielona przez Usługobiorcę zgoda może być w każdej chwili wycofana - poprzez kliknięcie w link wypisania się zawarty w każdej wiadomości zawierającej Newsletter, przesyłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. Wycofanie zgody przez Usługobiorcy uniemożliwi dalsze otrzymywanie Newslettera.
7.11. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.
7.12. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
8.2. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
8.3. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony korzystać z autorskich praw majątkowych do grafik udostępnionych w Serwisie.
8.4. W celu pobierania treści dostępnych na stronach Serwisu, które zawierają utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), Usługodawca udziela Usługobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści w całości i we fragmentach w zakresie następujących pól eksploatacji:
8.4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową;
8.4.2. wprowadzanie do pamięci komputera;
8.4.3. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8.5. Licencja, o której mowa w pkt 8.4, uprawnia Usługobiorcę do korzystania z objętych nią treści na terytorium całego świata w całym okresie świadczenia Usług na rzecz tego Usługobiorcy (dostępu do Serwisu).
8.6 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie - Prawo własności przemysłowej lub w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8.7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że bez zgody Usługodawcy nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim utworów, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach Serwisu, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę. W przypadku korzystania z Serwisu bez Rejestracji, Umowa jest zawierana na czas korzystania z Serwisu.
9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
9.3. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać likwidacji posiadanego Konta poprzez mechanizm udostępniony w ramach posiadanego Konta. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą trwałego usunięcia Konta.
9.4. Umowa w zakresie Usługi Newslettera jest zawierana na czas subskrypcji zamówienia Newslettera tj. do momentu rezygnacji z tej Usługi. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej Newsletter. Usługobiorca może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
9.5. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:
9.5.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
9.5.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
9.5.3. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
9.5.4. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.
9.6. W przypadkach o których mowa w pkt 9.5, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji Adres poczty elektronicznej, o usunięciu Konta wraz z podaniem przyczyny.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres info@audi-mediacenter.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.
10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.07.2018r.
11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.audi-mediacenter.pl
11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, przepisy UŚUDE oraz inne przepisy prawa polskiego.